Postępowanie powypadkowe

 

Wypadek przy pracy – przepisy prawne

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy wypadkowej za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  1. Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  2. Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  3. W czasie pozostawania pracownika do dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Aby zdarzenie uznano jako wypadek przy pracy muszą być spełnione równocześnie wszystkie cztery warunki definicji.

Więcej informacji: https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/wypadek-przy-pracy/wypadki-zwiazane-z-praca/6444,-wypadek-przy-pracy-przepisy-prawne.html

Wypadek ciężki – w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Wypadek zbiorowy – to wypadek któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

Wypadek śmiertelny – uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć poszkodowanego w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od wypadku.

Więcej informacji: https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/wypadek-przy-pracy/wypadki-zwiazane-z-praca/6444,-wypadek-przy-pracy-przepisy-prawne.html

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Więcej informacji: https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/wypadek-przy-pracy/wypadki-zwiazane-z-praca/6447,wypadek-w-drodze-do-pracy-i-z-pracy.html

 

I Obowiązki pracodawcy

Kiedy zdarzy się wypadek, pracodawca jest obowiązany zapewnić poszkodowanym pierwszą pomoc i podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, tzn.: zabezpieczyć miejsce wypadku przed dostępem osób niepowołanych i możliwością uruchomieniabez potrzeby -maszyn i innych urządzeń technicznych do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Pracodawca w uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy wydaje zgodę na uruchomienie maszyn i urządzeń. A w momencie zaistnienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego, zgoda może być wydana po ustaleniu z inspektorem pracy i prokuratorem.

Więcej informacji: https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/wypadek-przy-pracy/wypadki-zwiazane-z-praca/6454,wypadek-przy-pracy-omowienie.html

 

II Powołanie zespołu powypadkowego

Po otrzymania przez pracodawcę zgłoszenia wypadku powołuje on dwuosobowy zespół powypadkowy który bada przyczyny i okoliczności powstania wypadku oraz ustalenia czy wypadek pozostaje w związku z pracą.

 

III Protokół powypadkowy

Obowiązkiem zespołu powypadkowego jest sporządzenie dokumentu – protokołu powypadkowego, który jest podstawą do ustalenia uprawnień do świadczeń odszkodowawczych dla poszkodowanego lub jego rodziny.

Protokół powypadkowo sporządza się nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wypadku i przekazuje niezwłocznie do zatwierdzenia pracodawcy.
W przypadku niedotrzymania tego terminu, zespół ma obowiązek podania w protokole przyczyn opóźnienia.

Do protokołu należy załączyć komplet dokumentów związanych z wypadkiem, takich jak: wyjaśnienia poszkodowanego, informacje od świadków wypadku, opinie lekarzy i innych specjalistów, a także ewentualnych szkiców lub fotografii miejsca wypadku.

Obowiązkiem zespołu jest zapoznanie poszkodowanego z treścią protokołu przed  zatwierdzeniem przez pracodawcę oraz poinformowanie poszkodowanego o prawie do wniesienia zażaleń i uwag.

Pracodawca zatwierdza protokół powypadkowo – nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu przez poszkodowanego lub członków rodziny w przypadku wypadku śmiertelnego, pracodawca ma obowiązek zwrócić niezatwierdzony protokół w celu jego wyjaśnienia i uzupełnienia przez zespół powypadkowy.

Na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego poszkodowany pracownik, a w razie wypadku śmiertelnego, uprawniony członek rodziny ma prawo wystąpić do właściwego sądu rejonowego z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu.

Jeżeli wypadek nie jest uznany jako wypadek przy pracy bądź występują okoliczności mające wpływ na prawo poszkodowanego do świadczeń odszkodowawczych, wymaga szczegółowego uzasadnienia i wskazania świadczących o tym dowodów.

Pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentacje powypadkową, tj. protokół wraz z załączonymi do niego dokumentami przez okres 10 lat.

Zadzwoń do nas

+48 515 813 915